Zapytanie ofertowe "Dostawa używanego walca drogowego ogumionego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2021

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu informuje, że ogłasza  zamówienie na dostawę używanego walca drogowego ogumionego w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 14.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa używanego walca drogowego ogumionego”

 o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  11 września  2019 r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

 

1. Zamawiający:

 

Gmina Dobrcz – Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

tel. 52 381 89 24

NIP 554-267-97-75 REGON 092350659

e-mail: przetargi.zuk@dobrcz.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

 

Zapytanie ofertowe.

Postępowanie dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy „przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych”.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wspólny słownik udzielania zamówień: Kod CPV - 43312400-7 walce drogowe

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa walca ogumionego przeznaczonego do zagęszczania gruntu o następujących parametrach technicznych:

è    Walec drogowy nieuszkodzony

è    Masa całkowita min. 8000 kg

è    Silnik Diesel chłodzony cieczą

è    Koła pneumatyczne

è    Walec przystosowany do poruszania się po drogach publicznych

è    Gwarancja 6 m-cy

 

W ramach przedmiotu wykonawca przeszkoli w cenie zakupu przedmiotu zamówienia pracowników Zamawiającego  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  dostarczonego  pojazdu  w siedzibie  Zamawiającego w terminie odbioru. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia maszyn i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatacje maszyn.

Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej 6 miesięcy na dostarczony sprzęt z oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenie miesięcznej gwarancji rozruchowej oraz zobowiązany jest do dostarczenia:

- instrukcji obsługi i konserwacji

- dokumentacji techniczno-ruchowej

 

4. Termin realizacji zamówienia

 

a)      Termin realizacji zamówienia ustala się na 15 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

b)      Wykonawca dostarczy w cenie zamówienia kompletne urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

c)      Przed zrealizowaniem zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  konkretny dzień i godzinę odbioru przedmiotu zamówienia.

d)     Protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się niezwłocznie po odbiorze zamówienia.

e)      Do przedmiotu zamówienia należy dołączyć komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

 - wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

c) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający  nie  precyzuje   szczegółowych   wymagań  w  zakresie  spełniania  warunków   udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki na podstawie oświadczenia złożonego  przez  Wykonawcę  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym   załącznik   nr   2  do   Zapytania ofert owego.

 

6. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą

 

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu - załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wszystkie powyższe dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentacji, wynikające z dokumentów rejestrowych).

 

7. Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

8. Termin związania z ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert

 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej .

c) Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w Zapytaniu ofertowym.

d) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia /dokumenty muszą  być podpisane  przez  osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z zasadą reprezentacji  wynikającą z właściwego rejestru.

e) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione dla tych osób i podpisane przez osoby upoważnione.

f) Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane.

g) Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem  lub parafką  osoby upoważnionej  do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

 

a) Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: przetargi.zuk@dobrcz.pl pod tytułem: „Dostawa używanego walca drogowego ogumionego” – oferta w terminie do 14.12.2021 r. do godziny 9:00

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

 

a) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

b)  Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego: przetargi.zuk@dobrcz.pl w tytule „Dostawa używanego walca drogowego ogumionego” – zapytanie.

c) Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują prośby o wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

d) Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego  kontaktowania się z Wykonawcami są:

Krzysztof Adamski – kierownik ZUK Dobrcz

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny

 

a) Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

b) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert y.

 

d) Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

 

 

13. Kryteria oceny ofert

 

a) Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym . Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100pkt.) ofercie, która przedstawi najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru:

C = (Cn/Co) x 100 pkt

gdzie:

Cn –cena brutto oferty najtańszej

Co -cena brutto oferty ocenianej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia  wszystkie  wymagania  określone w Zapytaniu ofertowym a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert .

d) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt , iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.

e) Wykonawcy składając  oferty dodatkowe  nie mogą  zaoferować cen  wyższych  niż  zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach .

f) Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

 

14. Odrzucenie oferty

 

a) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

- Oferta została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w  postępowaniu o udzielnie zamówienia.

- Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

- Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

- Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

15. Unieważnienie postępowania

 

a) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:

- Nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

- Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

16. Tryb ogłaszania wyników postępowania

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców , którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje  uzasadnienie  jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w  terminie  i  miejscu  wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 3 -Wzór umowy.

 

17. Wykaz załączników

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3- Wzór umowy

 

 

 

 

 

Dobrcz, dnia 07.12.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-07
Data publikacji:2021-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Kurzawski
Liczba odwiedzin:1332